ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 26 ม.ค. 2563 00:38
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,196 1,399 2,595 18,741.10 9,623.71 51.35 1,470.14
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 190 65 255 7,992.74 3,479.10 43.53 507.00
งบประมาณกระทรวง กรม 2,097 2,011 4,108 15,886.26 10,250.98 64.53 147.95
งบประมาณกลางของรัฐบาล 104 85 189 2,165.48 295.45 13.64 11.99
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  343 179 522 2,432.55 374.40 15.39 42.39
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 3,932 3,739 7,671 47,222.55 24,027.64 50.88 2,179.87