ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 พ.ย. 2562 03:21
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,263 1,327 2,590 18,671.93 9,282.85 49.72 1,369.55
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 198 56 254 7,967.14 3,227.57 40.51 484.29
งบประมาณกระทรวง กรม 2,141 1,925 4,066 15,790.41 9,618.58 60.91 146.40
งบประมาณกลางของรัฐบาล 100 70 170 2,152.81 287.63 13.36 11.99
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  347 169 516 2,414.18 319.23 13.22 42.28
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,051 3,547 7,598 47,000.87 22,739.86 48.38 2,054.90