ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 24 ก.ย. 2562 15:35
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,567 957 2,524 18,529.03 8,086.62 43.64 1,241.13
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 206 39 245 7,909.15 2,557.42 32.33 474.03
งบประมาณกระทรวง กรม 2,378 1,573 3,951 15,412.69 9,013.75 58.48 142.02
งบประมาณกลางของรัฐบาล 106 58 164 2,122.74 175.86 8.28 16.63
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  358 140 498 2,366.63 252.42 10.67 42.05
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,617 2,767 7,384 46,344.65 20,090.07 43.35 1,916.27