ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 26 มี.ค. 2560 10:29
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,555 262 1,817 12,296.64 1,955.76 15.90 678.90
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 214 3 217 4,715.09 168.90 3.58 139.90
งบประมาณกระทรวง กรม 2,594 989 3,583 12,251.40 3,011.76 24.58 406.89
งบประมาณกลางของรัฐบาล 128 57 185 918.53 191.74 20.87 19.66
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  213 37 250 1,217.09 88.45 7.27 46.20
รวม 4,704 1,348 6,052 31,398.75 5,416.62 17.25 1,291.54