ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 24 ต.ค. 2560 05:29
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,191 1,940 3,131 19,172.68 12,105.58 63.14 2,070.62
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 175 93 268 6,016.45 3,452.02 57.38 436.26
งบประมาณกระทรวง กรม 3,707 3,803 7,510 21,920.51 10,611.43 48.41 325.20
งบประมาณกลางของรัฐบาล 200 291 491 2,917.62 1,106.53 37.93 157.28
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  311 251 562 3,402.65 939.29 27.60 270.03
รวม 5,584 6,378 11,962 53,429.91 28,214.85 52.81 3,259.39