ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 25 ก.พ. 2561 01:10
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,463 53 1,516 13,828.49 923.37 6.68 442.56
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 145 1 146 3,100.56 34.96 1.13 67.70
งบประมาณกระทรวง กรม 1,922 409 2,331 9,711.57 1,750.87 18.03 68.80
งบประมาณกลางของรัฐบาล 90 9 99 1,505.07 449.97 29.90 8.88
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  144 18 162 583.69 16.80 2.88 38.80
รวม 3,764 490 4,254 28,729.38 3,175.97 11.05 626.74