ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 28 เม.ย. 2560 07:39
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,679 416 2,095 13,586.91 3,091.16 22.75 874.94
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 222 6 228 5,153.94 575.00 11.16 217.86
งบประมาณกระทรวง กรม 3,342 1,291 4,633 14,365.00 4,326.32 30.12 473.69
งบประมาณกลางของรัฐบาล 151 82 233 1,082.40 268.06 24.76 26.95
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  253 48 301 1,629.18 96.85 5.94 59.29
รวม 5,647 1,843 7,490 35,817.44 8,357.38 23.33 1,652.72