ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 25 มิ.ย. 2560 17:25
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,871 942 2,813 17,234.48 7,185.44 41.69 1,557.90
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 217 24 241 5,754.24 1,607.77 27.94 339.29
งบประมาณกระทรวง กรม 4,417 2,078 6,495 68,026.91 7,294.84 10.72 332.87
งบประมาณกลางของรัฐบาล 186 135 321 2,037.07 373.59 18.34 31.34
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  316 134 450 3,297.75 304.20 9.22 65.10
รวม 7,007 3,313 10,320 96,350.45 16,765.85 17.40 2,326.50