ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 21 ส.ค. 2560 07:35
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,725 1,291 3,016 18,878.49 9,573.89 50.71 1,801.99
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 219 38 257 5,922.38 2,581.38 43.59 363.33
งบประมาณกระทรวง กรม 4,353 2,800 7,153 21,684.07 9,419.69 43.44 284.22
งบประมาณกลางของรัฐบาล 215 182 397 2,563.76 626.10 24.42 69.96
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  326 186 512 3,702.59 676.45 18.27 263.74
รวม 6,838 4,497 11,335 52,751.30 22,877.50 43.37 2,783.25