ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 22 พ.ย. 2560 02:06
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 366 0 366 3,322.25 3.40 0.10 31.87
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 42 0 42 797.59 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 737 21 758 4,900.11 53.17 1.09 7.90
งบประมาณกลางของรัฐบาล 12 0 12 37.53 0.00 0.00 0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  35 1 36 195.62 0.00 0.00 0.00
รวม 1,192 22 1,214 9,253.10 56.58 0.61 39.77