ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 24 ก.ค. 2560 19:50
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,824 1,126 2,950 18,433.79 8,646.75 46.91 1,698.31
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 220 29 249 5,896.52 2,070.15 35.11 330.22
งบประมาณกระทรวง กรม 4,469 2,599 7,068 69,251.42 8,401.93 12.13 248.78
งบประมาณกลางของรัฐบาล 204 153 357 2,248.83 505.21 22.47 41.76
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  322 166 488 3,606.49 462.58 12.83 141.34
รวม 7,039 4,073 11,112 99,437.06 20,086.63 20.20 2,460.41