ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 มิ.ย. 2561 02:49
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,243 350 2,593 21,359.26 4,912.62 23.00 1,354.43
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 199 4 203 4,356.77 435.25 9.99 161.70
งบประมาณกระทรวง กรม 2,527 1,087 3,614 15,180.23 5,419.34 35.70 1,325.84
งบประมาณกลางของรัฐบาล 143 86 229 2,110.90 1,109.68 52.57 20.88
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  175 60 235 811.25 98.30 12.12 56.06
รวม 5,287 1,587 6,874 43,818.41 11,975.19 27.33 2,918.90