ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 24 ก.ย. 2560 01:16
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,533 1,551 3,084 19,171.64 11,168.09 58.25 1,895.31
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 204 56 260 6,003.28 2,925.37 48.73 379.67
งบประมาณกระทรวง กรม 4,126 3,263 7,389 22,182.54 10,517.40 47.41 338.42
งบประมาณกลางของรัฐบาล 223 215 438 2,958.06 929.78 31.43 170.16
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  334 207 541 3,431.82 801.82 23.36 269.98
รวม 6,420 5,292 11,712 53,747.33 26,342.46 49.01 3,053.54