ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 12 ธ.ค. 2560 23:12
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 641 4 645 5,365.85 50.25 0.94 39.93
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 60 0 60 1,347.91 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 948 56 1,004 6,394.63 255.93 4.00 21.57
งบประมาณกลางของรัฐบาล 17 0 17 60.18 0.23 0.38 1.28
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  53 1 54 251.08 0.43 0.17 0.06
รวม 1,719 61 1,780 13,419.65 306.84 2.29 62.84