ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 22 พ.ค. 2561 22:15
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,172 238 2,410 20,624.21 4,067.76 19.72 1,410.21
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 199 2 201 4,325.49 272.93 6.31 149.86
งบประมาณกระทรวง กรม 2,467 957 3,424 14,599.78 5,013.35 34.34 1,310.93
งบประมาณกลางของรัฐบาล 128 85 213 2,087.94 1,014.81 48.60 18.92
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  161 53 214 726.96 71.10 9.78 68.25
รวม 5,127 1,335 6,462 42,364.38 10,439.95 24.64 2,958.17