ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 23 ต.ค. 2561 18:17
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,492 1,597 3,089 22,640.82 11,771.02 51.99 2,020.16
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 195 42 237 4,952.37 1,501.52 30.32 356.35
งบประมาณกระทรวง กรม 2,163 2,051 4,214 16,765.58 8,093.52 48.27 1,435.58
งบประมาณกลางของรัฐบาล 133 135 268 2,426.94 1,719.70 70.86 37.24
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  195 142 337 1,360.06 574.36 42.23 118.50
รวม 4,178 3,967 8,145 48,145.78 23,660.13 49.14 3,967.83