ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 เม.ย. 2561 23:31
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,067 177 2,244 19,648.87 2,930.09 14.91 1,326.12
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 187 2 189 4,054.35 196.44 4.85 107.37
งบประมาณกระทรวง กรม 2,290 776 3,066 13,660.44 4,079.29 29.86 1,300.82
งบประมาณกลางของรัฐบาล 101 25 126 1,611.17 469.16 29.12 8.83
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  157 45 202 736.29 47.39 6.44 75.32
รวม 4,802 1,025 5,827 39,711.13 7,722.36 19.45 2,818.47