ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 23 ม.ค. 2561 02:40
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,082 29 1,111 9,699.87 320.81 3.31 193.12
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 104 1 105 2,124.14 3.35 0.16 23.68
งบประมาณกระทรวง กรม 1,357 239 1,596 7,780.53 1,060.07 13.62 58.87
งบประมาณกลางของรัฐบาล 63 4 67 546.22 30.45 5.57 10.85
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  124 9 133 426.17 11.82 2.77 16.94
รวม 2,730 282 3,012 20,576.92 1,426.50 6.93 303.46