ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 16 ก.ค. 2561 17:54
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,193 456 2,649 21,693.86 5,990.53 27.61 1,475.04
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 210 6 216 4,651.19 642.12 13.81 218.51
งบประมาณกระทรวง กรม 2,446 1,247 3,693 15,330.20 6,136.50 40.03 1,345.57
งบประมาณกลางของรัฐบาล 138 94 232 2,116.38 1,135.55 53.66 29.27
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  180 70 250 1,020.81 155.86 15.27 72.69
รวม 5,167 1,873 7,040 44,812.44 14,060.56 31.38 3,141.09