ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 16 ก.พ. 2562 17:05
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,121 20 1,141 8,768.15 356.98 4.07 185.39
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 113 0 113 3,828.07 45.59 1.19 49.75
งบประมาณกระทรวง กรม 1,937 348 2,285 5,422.39 854.49 15.76 145.89
งบประมาณกลางของรัฐบาล 58 8 66 2,179.23 31.89 1.46 0.08
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  206 6 212 2,004.68 20.91 1.04 10.21
1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 3,436 382 3,818 22,202.52 1,309.86 5.90 391.33