ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 24 ก.ย. 2561 06:54
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,030 846 2,876 22,266.06 8,844.37 39.72 1,790.25
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 205 18 223 4,738.51 1,101.96 23.26 263.86
งบประมาณกระทรวง กรม 2,377 1,684 4,061 16,323.28 7,269.35 44.53 1,425.70
งบประมาณกลางของรัฐบาล 137 118 255 2,297.47 1,343.40 58.47 29.22
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  216 122 338 1,182.47 321.01 27.15 80.71
รวม 4,965 2,788 7,753 46,807.79 18,880.09 40.34 3,589.74