ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 23 มี.ค. 2561 02:48
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,790 78 1,868 17,394.53 1,624.37 9.34 682.18
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 165 1 166 3,636.34 66.44 1.83 112.98
งบประมาณกระทรวง กรม 2,015 516 2,531 10,545.95 2,274.88 21.57 89.74
งบประมาณกลางของรัฐบาล 95 13 108 1,555.68 455.43 29.28 15.59
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  158 23 181 764.25 24.46 3.20 21.45
รวม 4,223 631 4,854 33,896.74 4,445.58 13.12 921.94