ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 19 พ.ย. 2561 14:22
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 65 0 65 475.91 1.14 0.24 3.98
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 3 0 3 197.54 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 71 0 71 277.33 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกลางของรัฐบาล 4 0 4 15.63 0.00 0.00 0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  10 0 10 14.65 0.17 1.19 0.00
รวม 153 0 153 981.07 1.32 0.13 3.98