ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 18 ธ.ค. 2561 02:33
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 264 0 264 2,250.76 18.12 0.80 40.58
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 41 0 41 1,193.86 0.33 0.03 1.07
งบประมาณกระทรวง กรม 497 21 518 1,405.81 76.22 5.42 2.20
งบประมาณกลางของรัฐบาล 8 0 8 32.79 0.00 0.00 0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  71 1 72 196.73 5.44 2.77 0.01
รวม 881 22 903 5,079.95 100.11 1.97 43.85