ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 19 พ.ย. 2561 13:50
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 65 0 65 454.78 1.14 0.25 3.98
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 3 0 3 197.54 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 70 0 70 276.98 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกลางของรัฐบาล 4 0 4 15.63 0.00 0.00 0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  10 0 10 14.65 0.17 1.19 0.00
รวม 152 0 152 959.58 1.32 0.14 3.98