ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 18 ม.ค. 2562 20:31
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 780 7 787 6,615.45 147.37 2.23 124.22
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 77 0 77 2,246.85 28.24 1.26 13.18
งบประมาณกระทรวง กรม 1,530 194 1,724 4,839.06 550.32 11.37 167.59
งบประมาณกลางของรัฐบาล 38 1 39 1,703.23 15.22 0.89 0.08
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  114 5 119 1,926.80 13.20 0.68 2.88
รวม 2,539 207 2,746 17,331.39 754.35 4.35 307.94