ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 26 พ.ค. 2562 22:31
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,764 280 2,044 14,898.07 2,956.65 19.85 740.38
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 193 6 199 6,613.76 460.58 6.96 241.35
งบประมาณกระทรวง กรม 2,112 780 2,892 354,610.94 1,998.35 0.56 151.01
งบประมาณกลางของรัฐบาล 94 19 113 2,092.04 69.12 3.30 11.66
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  331 38 369 2,227.60 89.24 4.01 23.76
1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 4,495 1,123 5,618 380,442.41 5,573.94 1.47 1,168.15