ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 17 มิ.ย. 2562 17:38
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,762 352 2,114 15,302.99 3,802.00 24.84 817.56
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 195 7 202 6,922.78 699.79 10.11 277.64
งบประมาณกระทรวง กรม 2,131 857 2,988 354,849.82 2,391.00 0.67 150.73
งบประมาณกลางของรัฐบาล 92 35 127 2,003.55 122.81 6.13 11.96
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  330 73 403 2,265.01 107.98 4.77 27.92
1 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 4,511 1,324 5,835 381,344.16 7,123.57 1.87 1,285.80