ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 23 ส.ค. 2562 17:52
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,669 841 2,510 18,443.64 7,275.11 39.45 1,188.38
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 212 30 242 7,953.77 1,986.53 24.98 411.15
งบประมาณกระทรวง กรม 2,298 1,330 3,628 14,674.10 8,763.03 59.72 172.23
งบประมาณกลางของรัฐบาล 110 50 160 2,118.90 158.55 7.48 36.30
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  361 118 479 2,393.06 231.64 9.68 37.90
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,652 2,369 7,021 45,587.86 18,418.86 40.40 1,846.36