ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 ต.ค. 2562 10:35
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,325 1,261 2,586 18,679.01 8,967.28 48.01 1,348.91
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 197 49 246 7,925.57 2,856.22 36.04 482.86
งบประมาณกระทรวง กรม 2,149 1,897 4,046 15,685.17 9,514.28 60.66 146.20
งบประมาณกลางของรัฐบาล 99 69 168 2,151.81 286.53 13.32 11.99
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  348 161 509 2,370.82 267.52 11.28 42.11
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,120 3,437 7,557 46,816.77 21,895.82 46.77 2,032.47