ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 19 ก.ค. 2562 04:47
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,781 684 2,465 18,094.55 6,280.15 34.71 1,061.88
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 223 17 240 7,876.00 1,496.09 19.00 370.27
งบประมาณกระทรวง กรม 2,257 1,131 3,388 14,529.72 8,360.53 57.54 159.73
งบประมาณกลางของรัฐบาล 117 41 158 2,142.67 153.76 7.18 28.30
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  372 86 458 701,228,273.79 209.17 0.00 43.01
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,752 1,959 6,711 701,270,921.13 16,503.69 0.00 1,663.59