ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 07 ธ.ค. 2562 01:01
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,255 1,338 2,593 18,731.32 9,361.08 49.98 1,384.46
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 192 63 255 7,992.74 3,373.72 42.21 509.64
งบประมาณกระทรวง กรม 2,126 1,944 4,070 15,794.56 9,674.34 61.25 147.83
งบประมาณกลางของรัฐบาล 102 70 172 2,157.17 287.63 13.33 11.99
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  348 172 520 2,424.76 330.51 13.63 42.39
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,025 3,587 7,612 47,104.95 23,031.29 48.89 2,096.71