ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 22 ก.พ. 2563 20:09
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,184 1,423 2,607 18,759.69 9,658.61 51.49 1,470.85
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 188 67 255 7,992.74 3,509.22 43.91 507.00
งบประมาณกระทรวง กรม 2,096 2,014 4,110 15,886.70 10,500.36 66.10 147.95
งบประมาณกลางของรัฐบาล 105 93 198 2,169.93 299.90 13.82 11.99
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  342 180 522 2,431.75 389.02 16.00 41.59
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 3,917 3,777 7,694 47,245.22 24,361.11 51.56 2,179.79