ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 22 ก.ย. 2563 20:29
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1 1 2 3.20 0.50 15.64 0.00
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 1 0 1 5.00 2.83 56.52 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกลางของรัฐบาล 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 2 1 3 8.20 3.33 40.58 0.00