ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 24 มี.ค. 2566 02:44
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1 2 3 5.16 0.64 12.32 1.83
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 1 0 1 5.00 2.83 56.52 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกลางของรัฐบาล 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 2 2 4 10.16 3.46 34.06 1.83