เอกสารอ้างอิง

การจัดการความรู้
1. ขั้นตอนการกำหนดโครงการที่เชื่อมโยงจากระบบ e-VMIS ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อการติดตาม และประเมินโครงการต่อไป...โดยสำนักงานจังหวัด
2. คู่มือการกรอกข้อมูลของกรมและกลุ่มจังหวัด งบฯ 60 เพิ่มเติม
3. บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบ PADME ทั่วประเทศ
4. QR code และ Link เชิญกลุ่ม LINE PADME
5. ข้อมูลประกอบการอบรม PADME 19-20 มี.ค. 61
6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ PADME
7. ผลการเบิกจ่ายGFMIS22
8. หน้าที่ของ สนจ.
9. การกรอกข้อมูล ตอนที่ 1
10. การกรอกข้อมูล ตอนที่ 2
11. การประเมินโครงการ ตอนที่ 1
12. การประเมินโครงการ ตอนที่ 2
13. การใช้ PADME ประเมินโครงการ
14. WE ARE PADME
15. โครงการอบรม PADME วันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์  ม.เกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ
16. วิธีการลดขนาดไฟล์รูปภาพเพื่อให้สามารถ Load ไว้ใน PADME ได้
17. เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน PADME ให้แก่ สนจ./OSM
18. เรื่องสืบเนื่องจากมติ ครม. 12 พฤศจิกายน 2557
19. การคำนวณขนาดตัวอย่างจำนวนเป้าหมายต่อประชากรในการประเมินผลโครงการ

ตัวอย่างผลงานที่เป็นประโยชน์
1. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ
2. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและปลอดมลภาวะ
3. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : โครงการจัดแสดงมหกรรมสินค้า จำหน่ายและเชื่อมโยงการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค
4. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว
5. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
6. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
7. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : โครงการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธี
8. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
9. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบคลองท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ 2)
10. รายละเอียดโครงการและข้อมูลประกอบโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 : โครงการส่งเสริมการตลาดอาหารปลอดภัย สู่ AEC บวก 3 บวก 6
11. ตัวอย่างโครงการแบบบูรณาการ
12. รายงานการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง)
13. รายงานการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (นนทบุรี ปทุมธานี พนะนครศรีอยุธยา สระบุรี)
14. ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ
15. ตัวอย่างการจัดทำบัญชีโครงการเพื่อควบคุมการกรอกข้อมูลใน padme
16. รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์)
17. ประเมินผลโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)

หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ
1. แนวทางการกรอกข้อมูลงบเดือดร้อนเร่งด่วนใน PADME

ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย
1. แผนฯชาติฉบับที่ 12
2. สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
4. คำแถลงนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
5. แผนฯชาติฉบับที่ 11
6. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558
7. คำแถลงนโยบายของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
8. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
9. สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
10. คำแถลงนโยบายของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี