รายงาน เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS กับ Padme
เงื่อนไขการออกรายงาน
ปีงบประมาณ *
แหล่งงบประมาณ *
กลุ่มจังหวัด
จังหวัด