รายงาน ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (โครงการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลง)
เงื่อนไขการออกรายงาน
ปีงบประมาณ *
แหล่งงบประมาณ *
กลุ่มจังหวัด
จังหวัด