ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (โครงการที่นำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินโครงการใหม่)
เงื่อนไขการออกรายงาน
ปีงบประมาณ *
แหล่งงบประมาณ *
กลุ่มจังหวัด
จังหวัด