รายงาน งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงื่อนไขการออกรายงาน
ปีงบประมาณ *
แหล่งงบประมาณ *
กลุ่มจังหวัด