รายงาน สรุปข้อมูลโครงการที่มีเงินเหลือจ่าย
เงื่อนไขการออกรายงาน
ปีงบประมาณ *
ประเภทโครงการ
กลุ่มจังหวัด
จังหวัด
หน่วยงาน
แหล่งงบประมาณ *
สถานภาพแผนงาน/โครงการ