รายงานปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถลงนามในสัญญา
เงื่อนไขการออกรายงาน
ปีงบประมาณ *
ประเภทโครงการ
กลุ่มจังหวัด
จังหวัด
แหล่งงบประมาณ
ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
ปัญหา