รายงานสำหรับผู้บริหาร
1 รายงานงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
2 รายงานภาพรวมระดับประเทศ แยกตามแหล่งงบประมาณ
3 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามลักษณะ/ประเภท/พื้นที่ในแต่ละกลุ่มจังหวัด/จังหวัด/หน่วยงาน
4 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นโยบายรัฐบาล
5 รายงาน GFMIS
6 รายงานโครงการ จำแนกตามกระทรวง/กรม
7 รายงาน งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
8 รายงาน ข้อมูล/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
9 รายงาน ข้อมูล/โครงการตามยุทธศาสตร์อาเซียน
10 รายงาน สรุปข้อมูลโครงการที่มีกันเงินเหลื่อมปี
11 รายงาน สรุปข้อมูลโครงการที่มีเงินเหลือจ่าย
12 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุุทธ์ นโยบายเร่งด่วนของ มท.
รายงานเพิ่มเติม
13รายงานภาพรวม แยกตามพื้นที่
14รายงาน รายโครงการ
15รายงานสรุปข้อมูลโครงการ งบประมาณ ตามแหล่งงบประมาณ
16แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
17แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
18แผนงาน/โครงการ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย
19รายงานโครงการ จำแนกตามประเภท/ลักษณะโครงการ
20 รายงาน รายโครงการที่เสร็จสิ้นการประเมิน
21 รายงาน โครงการแบบบูรณาการ
22 รายงาน ค้นหาข้อมูลตามแหล่งงบประมาณ
23แผนงาน/โครงการ จำแนกตาม positioning กลุ่มจังหวัด
24 แผนงาน/โครงการ จำแนกตาม positioning จังหวัด
25 รายงาน ค้นหาข้อมูลตามแหล่งงบประมาณ
26 รายงานโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน
27 รายงานโครงการที่ไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน
28 รายงานผลการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส
29 รายงานปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถลงนามในสัญญา
30 รายงานโครงการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการ
31 รายงานโครงการตามยอดงบประมาณเป็นช่วงๆ
32 รายงานเอกสาร สงป.301 สงป.302
Webboard
ลำดับ
คำถาม
จำนวนคนตอบ
วันที่
ถามโดย
1 บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ครับ 2 24/12/2561 12:15:08 เจ้าหน้าที่ null 160.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จ.อุบลราชธานี
2 ในระบบให้ลงรูปได้  6  รูป ถ้าจะลงรูปที่ 7 ให้ลบรูป... 1 28/06/2561 13:22:10 เจ้าหน้าที่ null 020.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จ.กาญจนบุรี
3 อบถามครับ ทำไมยอดรวมงบประมาณเดือน พ.ย.ถึงไม่ได้ 35... 1 28/11/2560 11:03:47 สำนักงานจังหวัด null จ.ศรีสะเกษ
4 สอบถามครับ ทำไมยอดรวมงบประมาณเดือน พ.ย.ถึงไม่ได้ 3... 1 28/11/2560 11:03:03 เจ้าหน้าที่ null 059.โครงการชลประทานศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.ศรีสะเกษ
5 ระบบยังต้องปรับปรุงอีกเยอะครับ 1 02/07/2560 11:43:35 เจ้าหน้าที่ null 208.อ.กรงปินัง จ.ยะลา
6 ไม่ได้ใช้งานเกินเวลานาน กรุณา login เข้าใหม่  แก้ไ... 1 21/06/2560 15:07:33 เจ้าหน้าที่ null 016.สำนักงานเกษตรจังหวัด จ.หนองคาย
7 ทำการบันทึกข้อมูลในหน้ารายละเอียด แตระบบแจ้งว่า ระบบผิดผลาดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 1 30/05/2560 00:12:08 เจ้าหน้าที่ null 065.โครงการชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่
8 ทำการบันทึกข้อมูลในหน้ารายละเอียด แตระบบแจ้งว่า ระบบผิดผลาดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 1 30/05/2560 00:11:56 เจ้าหน้าที่ null 065.โครงการชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่
9 จะลงรูป ที่ 7 ระบบบอกให้ลบรูป เพราะลงได้ไม่เกิน 6 ... 2 24/05/2560 21:12:03 เจ้าหน้าที่ null 064.แขวงทางหลวงชนบทสตูล จ.สตูล
10 รูปส่วนมาก upload ไม่ได้ บางทีปรับขนาดนามสกุล เป็น... 4 09/05/2560 19:55:10 เจ้าหน้าที่ null 023.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จ.เพชรบูรณ์
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 82